Robbenkadaver am Peenemünder Strand

OZ vom 25.07.2014